Phật - Thánh - NHF50 - DI LẶC ĐỨNG

*Tên sản phẩm :

   DI LẶC ĐỨNG

+Kích thước    :  

   Cao 140cm x 60cm x 50cm

+Trọng lượng :  

    390kg

+Chất liệu       :   

   Cẩm thạch vàng