Phật - Thánh - NHF30 - THÍCH CA NIẾT BÀN

*Tên sản phẩm : 

    THÍCH CA  NIẾT BÀN 

+ Kích thước      :  

    Cao 70cm x 210cm x 60cm 

+ Trọng lượng   :   

     2,200kg

+ Chất liệu          :    

    Cẩm thạch trắng  Sản phẩm khác