Phật - Thánh - NHF31 - DI LẶC NẰM

*Tên sản phẩm : 

   DI LẶC NẰM

+Kích thước     :    

   Cao  80cm x 150cm x 60cm

+Trọng lượng   :    

    800kg

+Chất liệu         :    

   Cẩm thạch trắng