Phật - Thánh - NHF10 - DI LẶC ĐỨNG

*Tên sản phẩm :

     DI LẶC ĐỨNG  

 + Kích thước   : 

     Cao 145cm x 80cm x 55cm

+ Trọng lượng  :   

    700kg

+ Chất liệu         :   

    Cẩm thạch trắng